Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Eazyonline (geldende vanaf februari 2017)


1. Definities


1.1 De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle legale transacties van Eazyonline, hierna "Eazyonline" genoemd, in overeenstemming met dit contract met haar contractpartner, hierna "klant" genoemd. Voorwaarden van de klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Dit geldt ook als Eazyonline niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen opname van de algemene voorwaarden van de klant.
1.2 De klant verzekert dat de ingebruikname van Eazyonline uitsluitend als ondernemer in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
1.3 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden schriftelijk aan de klant meegedeeld. Ze worden als goedgekeurd beschouwd als de klant niet schriftelijk bezwaar maakt. De klant moet het bezwaar binnen vier weken na aankondiging van de wijzigingen aan Eazyonline verzenden. Als de klant tijdig bezwaar maakt, wordt het contract voortgezet onder de vorige voorwaarden.


2. Sluiting van het contract


Een contract met Eazyonline komt tot stand door een handtekening ter plaatse (digitaal op tablet of papieren contract) of door verzending van het ondertekende contract per fax / e-mail / post of via online bestelling en de daaropvolgende orderbevestiging door Eazyonline.


3. Opslag van de contracttekst


In het geval van een online contract wordt de contracttekst van de bestelling niet door Eazyonline opgeslagen. De klant kan d it normaliter echter veiligstellen door voor de bestelling daadwerkelijk verzonden wordt, elke stap van de bestelling via het scherm, via de browser of als screenshot af te drukken.


4. Gegevens


De klant vrijwaart Eazyonline voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de verstrekte gegevens. In het geval van gegevensverlies kan Eazyonline niet aansprakelijk worden gesteld, indien dit niet opzettelijk of door grove nalatig handelen is gebeurd. De klant verbindt zich e rtoe om, in geval van niet-nalatigheid of vertegenwoordiging van Eazyonline, alle noodzakelijke gegevens opnieuw kosteloos aan deze laatste te verstrekken.


5. Omvang van de dienstverlening


5.1 De door Eazyonline te leveren diensten zijn het resultaat van dit contract evenals het tariefoverzicht dat is opgenomen in de orderbevestiging.
5.2 Op basis van de wensen en informatie van de website van de klant, gecreëerd in de Eazyonline-portal van Eazyonline, wordt deze bijgewerkt en onderhouden volgens het gekozen tariefpakket. Wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgevoerd, maar de verwerkingstijd is afhankelijk van de inspanning en wijzigingen. Zelfs als Eazyonline het recht heeft om alle wijzigingsverzoeken in het kader van de tariefpakketten in kaart te brengen, bestaat deze claim niet bij de klant. In geval van twijfel ligt de beslissing om in het kader van de tariefruimte een wijziging aan te brengen bij de websitebouwers. Een compleet herontwerp of herbouw va n de website maakt geen deel uit van de service en kan afzonderlijk worden besteld.
5.3 Feedback en verzoeken om wijzigingen moeten worden ingediend via de "MyEazyonline" -portal die wordt aangeboden door Eazyonline of per e-mail aan service@eazyonline.nl. Een claim op de perceptie van afspraken op locatie bestaat niet. In geen geval kan het bedrijfsgebouw van Eazyonline worden bezocht zonder voorafgaande afspraak.
5.4 Het onderwerp van de serviceverplichtingen van Eazyonline zijn uitsluitend de overeengekomen diensten. Een economisch succes is gewenst, maar is uitdrukkelijk niet verschuldigd. Eazyonline websites zijn geoptimaliseerd op basis van de mogelijkheden voor zoekmachines die kunnen worden weer gegeven in termen van technologie en inhoud in het kader van de aangeboden tariefpakketten. Een bepaalde vindbaarheid op internet of in zoekmachines kan niet worden gegarandeerd en maakt geen deel uit van de reikwijdte van services. Eazyonline verleent de contractueel verschuldigde diensten op zijn minst met de gebruikelijke zorg in het verkeer.
5.5 De beschikbaarheid van de aangeboden diensten is alleen gegarandeerd tot aan de interface met internet. Het kan echter nog steeds le iden tot beperkingen in de beschikbaarheid, die buiten de invloedssfeer van Eazyonline liggen.


6. Deelname van de klant


Succes en kwaliteit, evenals de snelle voltooiing van de website en eventuele aanvullende diensten zijn sterk afhankelijk van de kwal iteit en stiptheid van de deelname van de klant. Om een snel proces voor beide partijen te garanderen, zal de klant onmiddellijk de vereiste gegevens en informatie indienen via de "MyEazyonline" -portal verstrekt door Eazyonline of per e-mail aan service@eazyonline.nl na ontvangst van de relevante kennisgeving. Indien de services van Eazyonline niet kan worden uitgevoerd door omstandigheden van de klant en daardoor niet kan worden voltooid op tijd of niet, heeft dit geen gevolgen voor de verplichting om d e klant te betalen, zeker niet het begin.


7. E-mail


Indien een geboekt Eazyonline pakket is voorzien van een e-mail functionaliteit met een in het pakket bepaald aantal e-mail adressen, geheugen, maximale afmeting voor ontvangst en het type van de toegang tot de e-mail inbox voor de klant beschikbaar. De klant is verantwoordelijk voor alle inhoud die door hem of via zijn toegangscode wordt geproduceerd (e-mails, forumbijdragen, bijdragen op de mailinglijsten, enz.).


8. Aansprakelijkheid


8.1 Eazyonline behoudt zich het recht om de diensten uit te breiden, te veranderen, te verwijderen en te verbeteringen, vooral als ze een bijdrage leveren aan technische verbeteringen noodzakelijk geacht om misbruik te voorkomen. Verander de technische, juridische en commerciële kaders en plaats eazyonline zal sterk bemoeilijkt de contractuele prestaties in termen van het aanbod of een deel van het aanbod, kan eazyonline van de aangeboden diensten te wijzigen, aan te passen of blijven bieden alleen om een hogere vergoeding.

                   

8.2 Eazyonline zal de klant tijdig te informeren via een belangrijk obstakel in bovengenoemde zin en ofwel vragen om een passende verhoging van de prijs of maak de wijziging of aanpassing van de macht na een redelijke opzegtermijn.
8.3 De wijzigingen worden geacht goedgekeurd te zijn, tenzij de klant hiertegen binnen een maand na kennisgeving van de wijzi ging schriftelijk bezwaar maakt of het contract beëindigt. Eazyonline wijst nadrukkelijk op deze deadline en de gevolgen daarvan in de communicatie.


9. Privacy


De contractant stemt ermee in dat gegevens over zijn of haar persoon opgeslagen worden als onderdeel van het contract dat met hem of haar gesloten is en worden gewijzigd of verwijderd en door gerechtelijke noodzaak aan derden doorgegeven. Dit geldt in het bijzonder voor de overdracht van gegevens die nodig zijn voor de registratie en / of wijziging van een domein (internetadres).


10. Betalingsvoorwaarden


Het in rekening brengen van de kosten begint met het online zijn van de website, maar uiterlijk 2 maanden na ondertekening van het contract, nadat de prijs, betaling en looptijd-optie zijn overeengekomen met de klant. De eenmalige installatiekosten zijn verschuldigd bij het sluiten van het contract. De klant verleent Eazyonline een op SEPA-gebaseerd mandaat om alle vorderingen via automatische incasso te verzamelen. De deadline voor aanmelding wordt ingekort tot 1 dag. De vooraankondiging gebeurt met de betreffende online factuur per e-mail.

                   

Non-betaling: Indien de klant de factuur niet, of niet tijdig voldoet, dan behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om de website off-line te halen en een melding op het domein te plaatsen om direct contact met eazyonline op te nemen, en/of onze diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de factuur volledig is voldaan. Indien wij vanwege het achterwege blijven van de betaling derden moeten inschakelen ter incasso van de factuur, dan is de klant gehouden alle kosten zowel buitengerechtelijk, als in rechte, te vergoeden. De daadwerkelijke advocaatskosten zullen volledig voor vergoeding in aanmerking komen.

                   

Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd, berekent Eazyonline, een vast bedrag van 11,99 EUR excl. BTW door aan de klant. Behouden dat de klant hier verantwoordelijk voor is. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat er geen schade is opgetreden of aanzienlijk lager is dan de forfaitaire som. Bezwaren ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van een financieel overzicht, dient de klant uiterlijk binnen een week na ontvangst op te halen; Als hij zijn bezwaren schriftelijk indient, volstaat de verzending binnen de periode van één week. Het weglaten van tijdige bezwaren wordt beschouwd als goedkeuring.


11. Handelsmerken / auteursrechten


11.1 De klant is verplicht om alle wettelijke verantwoordelijkheden op zich te nemen, met betrekking tot copyright, bescherming van minderjarigen, perswetgeving en het "recht op eigen foto". Voor publicaties in opdracht van de klant dienen alleen teksten en afbeeldingen te worden gepubliceerd of ter publicatie beschikbaar te worden gesteld waarop een bijbehorend gebruiksrecht bestaat en waarvoor de eventueel vereiste toestemming van afgebeelde personen beschikbaar is. Het auteursrecht, handelsmerk en copyright op alle werk dat door Eazyonline is gemaakt, blijft bij Eazyonline.

11.2 De intellectuele eigendomsrechten van alle door eazyonline geleverde werken, waaronder maar niet beperkt tot de previews van de websites, logo's, ontwerpen, huisstijlen en aanverwanten blijven eigendom van eazyonline. Deze mogen niet worden gewijzigd in het origineel of in de reproductie zonder de uitdrukkelijke toestemming van Eazyonline. Elke nabootsing - zelfs van onderdelen - is niet-ontvankelijk.
11.3 Eazyonline draagt de gebruiksrechten die vereist zijn voor het betreffende doel over aan de klant. Tenzij anders overeengekomen, wordt slechts één enkel gebruiksrecht overgedragen. Een overdracht van de gebruiksrechten door de klant aan derden vereist de voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen de klant en Eazyonline. De gebruiksrechten worden pas overgedragen aan de klant na volledige betaling van de openstaande vorderingen en zijn beperkt tot de duur van het contract.

11.4 Eazyonline heeft het recht als afzender te worden genoemd op de exemplaren en in publicaties over het product. Een schending van het recht op naam geeft Eazyonline recht op compensatie.

11.5 De klant geeft Eazyonline het recht voor onbeperkte ruimte en tijd, het bedrijf van de klant met de site en het logo en bijbehorende link als referentie voor de verkoop en marketing doeleinden te gebruiken (bijvoorbeeld online, in brochures, publicaties).
 

12. Gebruiksrechten voorgaande aan opdrachtverstrekking

12.1 eazyonline verleent de opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van de preview, het logo en de huisstijl uitsluitend ter ondersteuning van de opdracht vertrekking/offerte. De intellectuele eigendomsrechten van alle door eazyonline geleverde werken, waaronder maar niet beperkt tot de previews van de websites, logo's, ontwerpen, huisstijlen en aanverwanten blijven te alle tijde eigendom van eazyonline. Deze mogen niet worden gewijzigd in het origineel of in de reproductie zonder de uitdrukkelijke toestemming van Eazyonline. Elke nabootsing - zelfs van onderdelen - is niet-ontvankelijk.

12.2 Elke uitbreiding van het gebruik buiten de in de projectovereenkomst vastgestelde doeleinden is onderhevig aan aanvullende goedkeuring en mogelijke licentievergoedingen. 

13. Sancties bij inbreuk

13.1 Bij niet-naleving van de overeengekomen intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten zoals uiteengezet in deze overeenkomst, verbindt de opdrachtgever zich tot betaling van een onmiddellijk opeisbare boete van €10.000 voor elke vastgestelde inbreuk en een aanvullende €1.000 voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van eazyonline om volledige schadevergoeding te eisen conform de wet.


14. Rechtenoverdracht

14.1 Eazyonline kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van dit contract overdragen aan een of meerdere derden (contractovername). De klant heeft het recht de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen in geval van overname van de overeenkomst.
14.2 De klant heeft alleen het recht om zijn rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst over te dragen aan derden met de voorafgaande toestemming van Eazyonline.


15. Aansprakelijkheid


15.1 De klant bevestigt dat hij het recht heeft om de door hem verstrekte gegevens te gebruiken en te verspreiden (bijv. Teksten, foto's, logo's en afbeeldingen, etc.) En om de toepasselijke wettelijke bepalingen in acht te nemen. De klant verzekert ook dat de door hem of haar verstrekte gegevens vrij zijn van rechten van derden en verenigbaar zijn met de toepasselijke wetgeving. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van zijn website en vrijwaart Eazyonline voor volledige en onbeperkte bedragen van alle concurrentie, auteursrecht, naam en handelsmerk en andere claims van derden. De klant is op z ijn verzoek verantwoordelijk voor de wijzigingen aan zijn website. Eazyonline neemt geen enkele verplichting op zich om de inhoud v an de door de klant verstrekte gegevens te controleren.

15.2 De afdrukverplichting ligt bij de klant. De klant moet ervoor zorgen dat alle communicatie in commerciële vorm, activiteit of andere bepalingen met betrekking tot juridische informatie, met inbegrip van eventuele wijzigingen schriftelijk aan Eazyonline worden doorgegeven en hij heeft de plicht om de correcte implementatie altijd te controleren. Mogelijk onderdeel van de presentatie of het gebruik van de Eazyonline website vereist de klant het gebruik van andere voorwaarden, verbeterde privacy of andere verklaringen te gebruiken en moeten onafhankelijk worden bereid door de klant en niet de inhoud van de aangeboden door Eazyonline website geboden diensten.

15.3 Schadeclaims tegen Eazyonline zijn uitgesloten, tenzij ze zijn gebaseerd op opzet of grove nalatigheid van Eazyonline zelf of zijn werknemers. De verjaringstermijn voor het indienen van een schadevergoeding bedraagt drie jaar en begint op het tijdstip waarop de handeling die de schade heeft veroorzaakt, is begaan. Mochten de wettelijke termijnen voor Eazyonline leiden tot een kortere verjaringstermijn, dan zijn deze van toepassing.

15.4 Het bedrag van de aansprakelijkheid van Eazyonline is beperkt tot de typische in vergelijkbare situaties van dit type schade die voorzienbaar waren bij het sluiten van het contract of ten laatste in opdracht van de overtreding.
15.5 De aansprakelijkheid van Eazyonline voor gevolgschade van de juridische basis van de positieve schending van het contract is uitgesloten, indien en voor zover de aansprakelijkheid niet van hetzelfde aard van een schending van de essentiële voor de uitvoering van het contract doel verplichte resultaten.


16. Termijn en beëindiging


16.1 Het contract heeft een looptijd van 12 of 24 maanden, hierna "basistermijn" genoemd, die begint met de online plaatsing van de website, maar niet later dan 2 maanden na ondertekening van het contract. Alle aan het begin verleende vrije maanden stellen het begin van de basisperiode indien overeenkomstig uit. Het contract wordt automatisch verlengd voor de gekozen periode, tenzij het op voorhand wordt beëindigd door een van de partijen met een opzegtermijn van één week voorafgaand aan het einde van de looptijd.

16.2 Eazyonline heeft het recht om de klantrekening met bijbehorende website te sluiten, op voorwaarde dat de vergoedingen niet worden betaald ondanks de vervaldatum binnen de vastgestelde periode. Bovendien heeft Eazyonline het recht om de corresponderende domein(en) bij de aan bestedende dienst te laten verwijderen.
16.3 Indien Eazyonline voldoet aan het verzoek van een klant om een contract vroegtijdig te beëindigen, heeft Eazyonline het recht om de gemaakte kosten tot die tijd aan de klant op te leggen (ten minste tot het bedrag van de standaard setupkosten).


15. Relevante wet en jurisdictie

15.1 De Nederlandse wetgeving is van toepassing op de contractuele relatie tussen Eazyonline en de klant en op de algemene voorwaarden, met uitzondering van het VN- koopverdrag (CISG).
15.2 De jurisdictie overeenkomst is eveneens van toepassing op binnenlandse en buitenlandse klanten.
15.3 De exclusieve plaats van jurisdictie is Arnhem.


16. Overige bepalingen

16.1 Verbale nevenafspraken met dit contract bestaan niet.
16.2 Mocht een bepaling van dit contract niet effectief zijn of niet worden, dan wordt de geldigheid van het contract niet aangetast. De partijen verbinden zich in dit geval om de niet-effectieve bepaling te vervangen door een die het economisch gezien meest nadert.

Eazyonline

Mercatorweg 28

Arnhem 6827 DC


Telfoon: (+31) 026 23 40 400

E-Mail: info@eazyonline.nl